Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерме сигезенче утырышы

Утырышта кабул ителгән Татарстан Республикасы Дәүләт Советы карарлары

1253-VI ДС , 24.12.2021

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерме сигезенче утырышы көн тәртибе турында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерме сигезенче утырышында 2021 елның 24 декабрендә кабул ителде

1254-VI ДС , 24.12.2021

Татарстан Республикасы җәмәгать судьялары вазыйфаларын башкару турында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерме сигезенче утырышында 2021 елның 24 декабрендә кабул ителде

1255-VI ДС , 24.12.2021

«Татарстан Республикасы дәүләт бүләкләре турында» Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында» 262-6 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты турында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерме сигезенче утырышында 2021 елның 24 декабрендә кабул ителде

1256-VI ДС , 24.12.2021

«Татарстан Республикасы дәүләт бүләкләре турында» Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында» Татарстан Республикасы законы турында (262-6 номерлы проект)

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерме сигезенче утырышында 2021 елның 24 декабрендә кабул ителде

1257-VI ДС , 24.12.2021

«Гавами хакимиятнең бердәм системасында җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында» 40361-8 номерлы федераль закон проекты хакында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерме сигезенче утырышында 2021 елның 24 декабрендә кабул ителде

1258-VI ДС , 24.12.2021

Россия Федерациясе субъектлары – Татарстан Республикасы һәм Оренбург өлкәсе арасындагы чик урнашкан урынны билгеләү турында 2021 елның 24 ноябрендәге 51/56-с номерлы килешүне раслау хакында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерме сигезенче утырышында 2021 елның 24 декабрендә кабул ителде

1259-VI ДС , 24.12.2021

«2021 елга, 2022 һәм 2023 еллар план чорына Татарстан Республикасы бюджеты турында» Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында» 261-6 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты турында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерме сигезенче утырышында 2021 елның 24 декабрендә кабул ителде

1260-VI ДС , 24.12.2021

«2021 елга, 2022 һәм 2023 еллар план чорына Татарстан Республикасы бюджеты турында» Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында» Татарстан Республикасы законы турында (261-6 номерлы проект)

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерме сигезенче утырышында 2021 елның 24 декабрендә кабул ителде

1261-VI ДС , 24.12.2021

«2021 елга, 2022 һәм 2023 еллар план чорына Татарстан Республикасы Территориаль мәҗбүри медицина иминияте фонды бюджеты турында» Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында» 260-6 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты турында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерме сигезенче утырышында 2021 елның 24 декабрендә кабул ителде

1262-VI ДС , 24.12.2021

«2021 елга, 2022 һәм 2023 еллар план чорына Татарстан Республикасы Территориаль мәҗбүри медицина иминияте фонды бюджеты турында» Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында» Татарстан Республикасы законы турында (260-6 номерлы проект)

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерме сигезенче утырышында 2021 елның 24 декабрендә кабул ителде

1263-VI ДС , 24.12.2021

«Татарстан Республикасы Бюджет кодексына, «Татарстан Республикасы Бюджет кодексына һәм «Татарстан Республикасы Бюджет кодексына үзгәрешләр кертү һәм Татарстан Республикасы бюджет законнары актларының аерым нигезләмәләренең үз көчләрен югалтуын тану турында» Татарстан Республикасы Законының 2 статьясына үзгәрешләр кертү хакында» Татарстан Республикасы Законының 3 статьясына үзгәрешләр кертү турында һәм Татарстан Республикасы Бюджет кодексы аерым нигезләмәләренең гамәлдә булуын туктатып тору хакында» 255-6 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты турында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерме сигезенче утырышында 2021 елның 24 декабрендә кабул ителде

1264-VI ДС , 24.12.2021

«Татарстан Республикасы Бюджет кодексына, «Татарстан Республикасы Бюджет кодексына һәм «Татарстан Республикасы Бюджет кодексына үзгәрешләр кертү һәм Татарстан Республикасы бюджет законнары актларының аерым нигезләмәләренең үз көчләрен югалтуын тану турында» Татарстан Республикасы Законының 2 статьясына үзгәрешләр кертү хакында» Татарстан Республикасы Законының 3 статьясына үзгәрешләр кертү турында һәм Татарстан Республикасы Бюджет кодексы аерым нигезләмәләренең гамәлдә булуын туктатып тору хакында» Татарстан Республикасы законы турында (255-6 номерлы проект)

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерме сигезенче утырышында 2021 елның 24 декабрендә кабул ителде

1265-VI ДС , 24.12.2021

«Оешмалар мөлкәтенә салым турында» Татарстан Республикасы Законының 3 һәм 5 статьяларына үзгәрешләр кертү хакында» 258-6 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты турында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерме сигезенче утырышында 2021 елның 24 декабрендә кабул ителде

1266-VI ДС , 24.12.2021

«Оешмалар мөлкәтенә салым турында» Татарстан Республикасы Законының 3 һәм 5 статьяларына үзгәрешләр кертү хакында» Татарстан Республикасы законы турында (258-6 номерлы проект)

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерме сигезенче утырышында 2021 елның 24 декабрендә кабул ителде

1267-VI ДС , 24.12.2021

«Татарстан Республикасында муниципаль берәмлекнең вәкиллекле органы депутаты, җирле үзидарәнең сайланулы органы әгъзасы, җирле үзидарәнең сайланулы вазыйфаи заты вәкаләтләрен гамәлгә ашыру гарантияләре турында» Татарстан Республикасы Законының 1 статьясына үзгәреш кертү хакында» 253-6 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты турында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерме сигезенче утырышында 2021 елның 24 декабрендә кабул ителде

1268-VI ДС , 24.12.2021

«Татарстан Республикасында муниципаль берәмлекнең вәкиллекле органы депутаты, җирле үзидарәнең сайланулы органы әгъзасы, җирле үзидарәнең сайланулы вазыйфаи заты вәкаләтләрен гамәлгә ашыру гарантияләре турында» Татарстан Республикасы Законының 1 статьясына үзгәреш кертү хакында» Татарстан Республикасы законы турында (253-6 номерлы проект)

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерме сигезенче утырышында 2021 елның 24 декабрендә кабул ителде

1269-VI ДС , 24.12.2021

«Муниципаль хезмәт турында Татарстан Республикасы кодексының 42 статьясына үзгәреш кертү хакында» 263-6 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты турында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерме сигезенче утырышында 2021 елның 24 декабрендә кабул ителде

1270-VI ДС , 24.12.2021

«Муниципаль хезмәт турында Татарстан Республикасы кодексының 42 статьясына үзгәреш кертү хакында» Татарстан Республикасы законы турында (263-6 номерлы проект)

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерме сигезенче утырышында 2021 елның 24 декабрендә кабул ителде

1271-VI ДС , 24.12.2021

«Татарстан Республикасында шәһәр төзелеше эшчәнлеге турында» Татарстан Республикасы Законының 6 статьясына үзгәрешләр кертү хакында» 256-6 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты турында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерме сигезенче утырышында 2021 елның 24 декабрендә кабул ителде

1272-VI ДС , 24.12.2021

«Татарстан Республикасында шәһәр төзелеше эшчәнлеге турында» Татарстан Республикасы Законының 6 статьясына үзгәрешләр кертү хакында» Татарстан Республикасы законы турында (256-6 номерлы проект)

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерме сигезенче утырышында 2021 елның 24 декабрендә кабул ителде

1273-VI ДС , 24.12.2021

«Татарстан Республикасы Җир кодексының 21 статьясына үзгәреш кертү турында» 254-6 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты хакында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерме сигезенче утырышында 2021 елның 24 декабрендә кабул ителде

1274-VI ДС , 24.12.2021

«Татарстан Республикасы Җир кодексының 21 статьясына үзгәреш кертү турында» Татарстан Республикасы законы хакында (254-6 номерлы проект)

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерме сигезенче утырышында 2021 елның 24 декабрендә кабул ителде

1275-VI ДС , 24.12.2021

«Татарстан Республикасында урманнардан файдалану турында» Татарстан Республикасы Законының 1 һәм 3 статьяларына үзгәрешләр кертү хакында» 257-6 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты турында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерме сигезенче утырышында 2021 елның 24 декабрендә кабул ителде

1276-VI ДС , 24.12.2021

«Татарстан Республикасында урманнардан файдалану турында» Татарстан Республикасы Законының 1 һәм 3 статьяларына үзгәрешләр кертү хакында» Татарстан Республикасы законы турында (257-6 номерлы проект)

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерме сигезенче утырышында 2021 елның 24 декабрендә кабул ителде

1277-VI ДС , 24.12.2021

«Татарстан Республикасында халыкка адреслы социаль ярдәм күрсәтү турында» Татарстан Республикасы Законының 8 һәм 9 статьяларына үзгәрешләр кертү хакында» 249-6 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты турында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерме сигезенче утырышында 2021 елның 24 декабрендә кабул ителде

1278-VI ДС , 24.12.2021

«Татарстан Республикасында халыкка адреслы социаль ярдәм күрсәтү турында» Татарстан Республикасы Законының 8 һәм 9 статьяларына үзгәрешләр кертү хакында» Татарстан Республикасы законы турында (249-6 номерлы проект)

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерме сигезенче утырышында 2021 елның 24 декабрендә кабул ителде

1279-VI ДС , 24.12.2021

«Татарстан Республикасында музейлар һәм музей эше турында» Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында» 251-6 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты турында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерме сигезенче утырышында 2021 елның 24 декабрендә кабул ителде

1280-VI ДС , 24.12.2021

«Татарстан Республикасында музейлар һәм музей эше турында» Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында» Татарстан Республикасы законы турында (251-6 номерлы проект)

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерме сигезенче утырышында 2021 елның 24 декабрендә кабул ителде

1281-VI ДС , 24.12.2021

Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Регламентына үзгәрешләр кертү турында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерме сигезенче утырышында 2021 елның 24 декабрендә кабул ителде

1282-VI ДС , 24.12.2021

2022 елга Татарстан Республикасы Дәүләт Советында закон проекты эшенең якынча планы турында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерме сигезенче утырышында 2021 елның 24 декабрендә кабул ителде

1283-VI ДС , 24.12.2021

2022 елга Татарстан Республикасы Дәүләт Советының Россия Федерациясе субъектлары, башка дәүләтләр парламентлары һәм халыкара парламент оешмалары белән хезмәттәшлегенең якынча планы турында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерме сигезенче утырышында 2021 елның 24 декабрендә кабул ителде

1284-VI ДС , 24.12.2021

Татарстан Республикасында җәмәгать юстициясе эшчәнлеге турында мәгълүмат хакында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерме сигезенче утырышында 2021 елның 24 декабрендә кабул ителде

1285-VI ДС , 24.12.2021

«Салым салуның автоматлаштырылган гадиләштерелгән системасы» махсус салым режимын билгеләү буенча эксперимент үткәрү турында» 20281-8 номерлы федераль закон проекты хакында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерме сигезенче утырышында 2021 елның 24 декабрендә кабул ителде

1286-VI ДС , 24.12.2021

«Салым салуның автоматлаштырылган гадиләштерелгән системасы» махсус салым режимын билгеләү буенча эксперимент үткәрелүгә бәйле рәвештә Россия Федерациясе Салым кодексының беренче өлешенә һәм Россия Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр кертү турында» 20492-8 номерлы федераль закон проекты хакында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерме сигезенче утырышында 2021 елның 24 декабрендә кабул ителде

1287-VI ДС , 24.12.2021

«Россия Федерациясе Бюджет кодексының 50 һәм 56 статьяларына үзгәрешләр кертү турында» 20283-8 номерлы федераль закон проекты хакында («Салым салуның автоматлаштырылган гадиләштерелгән системасы» махсус салым режимын кулланудан керемнәрне бүлү нормативларын билгеләү хакында)

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерме сигезенче утырышында 2021 елның 24 декабрендә кабул ителде

1288-VI ДС , 24.12.2021

«Россия Федерациясе Бюджет кодексына үзгәрешләр кертү турында» 28408-8 номерлы федераль закон проекты хакында (Россия Федерациясе субъектлары дәүләт бурычы һәм муниципаль бурыч составында Россия Федерациясе субъектларының дәүләт гарантияләре һәм муниципаль гарантияләр буенча йөкләмәләрне әлеге мәсьәләләрне бюджет системасының барлык дәрәҗәдәге бюджетлары өчен бердәм хокукый җайга салуны билгеләү максатларында төгәлләштерү өлешендә)

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерме сигезенче утырышында 2021 елның 24 декабрендә кабул ителде

1289-VI ДС , 24.12.2021

«Россия Федерациясендә исәп-хисап башкарганда контроль-касса техникасын куллану турында» Федераль законның 2 һәм 4 2 статьяларына һәм «Ваклап сату базарлары турында һәм Россия Федерациясе Хезмәт кодексына үзгәрешләр кертү турында» Федераль законга үзгәрешләр кертү хакында» 33099-8 номерлы федераль закон проекты турында (контроль-касса техникасын куллану тәртибе хакында)

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерме сигезенче утырышында 2021 елның 24 декабрендә кабул ителде

1290-VI ДС , 24.12.2021

«Экологик экспертиза турында» Федераль законның 11 һәм 14 статьяларына үзгәрешләр кертү хакында» 11901-8 номерлы федераль закон проекты турында (яңа техникага, технологиягә техник документация проектларына дәүләт экологик экспертизасы ясау өлешендә)

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерме сигезенче утырышында 2021 елның 24 декабрендә кабул ителде

1291-VI ДС , 24.12.2021

«Административ хокук бозулар турында Россия Федерациясе кодексына үзгәрешләр кертү хакында» 20280-8 номерлы федераль закон проекты турында (сәүдә урыны бирелгән затларның контроль-касса техникасын кулланмавына бәйле рәвештә базар белән идарә итүче компаниягә җаваплылык билгеләү хакында)

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерме сигезенче утырышында 2021 елның 24 декабрендә кабул ителде

1292-VI ДС , 24.12.2021

«Административ хокук бозулар турында Россия Федерациясе кодексының 27.10 һәм 27.11 статьяларына үзгәрешләр кертү хакында» 20308-8 номерлы федераль закон проекты турында (административ хокук бозулар турында эшләр буенча эш башкарганда тартып алынган законсыз әзерләнгән агачны реализацияләү, утильләштерү яисә юкка чыгару тәртибен билгеләү өлешендә)

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерме сигезенче утырышында 2021 елның 24 декабрендә кабул ителде

1293-VI ДС , 24.12.2021

«Энергияне сак тоту һәм энергетика нәтиҗәлелеген арттыру турында һәм Россия Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр кертү хакында» 261-ФЗ номерлы Федераль законга үзгәрешләр кертү турында» 21281-8 номерлы федераль закон проекты хакында (кулланыла торган энергетика ресурсларын исәпләү җайланмалары белән җиһазланырга тиеш булмаган объектлар исемлеген төгәлләштерү өлешендә)

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерме сигезенче утырышында 2021 елның 24 декабрендә кабул ителде

1294-VI ДС , 24.12.2021

«Россия Федерациясендә социаль-икътисадый үсеше алдан билгеләнгән территорияләр турында» Федераль законның 34 статьясына үзгәрешләр кертү хакында» 33224-8 номерлы федераль закон проекты турында (социаль-икътисадый үсеше алдан билгеләнгән территорияләр резиденты статусын төгәлләштерү өлешендә)

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерме сигезенче утырышында 2021 елның 24 декабрендә кабул ителде

1295-VI ДС , 24.12.2021

«Кулланучылар хокукларын яклау турында» Россия Федерациясе Законына үзгәреш кертү хакында» 28052-8 номерлы федераль закон проекты турында (товарны дистант ысулы белән сатканда кулланучыга сатучы хакында бирелә торган мәгълүматны киңәйтү турында)

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерме сигезенче утырышында 2021 елның 24 декабрендә кабул ителде

1296-VI ДС , 24.12.2021

«Административ хокук бозулар турында Россия Федерациясе кодексының 27.13 статьясына үзгәреш кертү хакында» 10316-8 номерлы федераль закон проекты турында (пассажирларны ташу маршрут картасыннан башка башкарыла торган транспорт чарасын тоткарлау мөмкинлеге хакында)

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерме сигезенче утырышында 2021 елның 24 декабрендә кабул ителде

1297-VI ДС, 24.12.2021

«Административ хокук бозулар турында Россия Федерациясе кодексының 11.17 статьясына үзгәреш кертү хакында» 23603-8 номерлы федераль закон проекты турында (тимер юл транспортында гражданнарның үз-үзләрен тоту кагыйдәләрен бозганы өчен административ җаваплылыкны көчәйтү хакында)

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерме сигезенче утырышында 2021 елның 24 декабрендә кабул ителде

1298-VI ДС, 24.12.2021

«Гражданнар оборонасы турында» Федераль законга һәм «Халыкны һәм территорияләрне табигый һәм техноген характердагы гадәттән тыш хәлләрдән саклау турында» Федераль законга үзгәрешләр кертү хакында» 33097-8 номерлы федераль закон проекты турында (халыкка хәбәр итү системаларын булдыру, реконструкцияләү һәм даими әзерлек хәлендә тотуның бердәм тәртибен билгеләү өлешендә)

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерме сигезенче утырышында 2021 елның 24 декабрендә кабул ителде

1299-VI ДС , 24.12.2021

2021 елда Татарстан Республикасы Дәүләт Советы эше турында мәгълүмат хакында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерме сигезенче утырышында 2021 елның 24 декабрендә кабул ителде
Все материалы сайта доступны по лицензии:
Creative Commons Attribution 4.0 International