Керемнәре, мөлкәте һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләре турында Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутатлары тарафыннан тапшырыла торган белешмәләрнең дөреслеген тикшереп тору буенча комиссиясе

Керемнәре, мөлкәте һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләре турында Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутатлары тарафыннан тапшырыла торган белешмәләрнең дөреслеген тикшереп тору буенча Татарстан Республикасы Дәүләт Советы комиссиясе (алга таба – Комиссия) түбәндәгеләрне тикшерү максатларында төзелде:

1) керемнәре, мөлкәте һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләре турында Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутатлары тарафыннан тапшырыла торган белешмәләрнең дөреслеген һәм тулылыгын;
2) федераль законнарда, Татарстан Республикасы Конституциясендә һәм “Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты статусы турында” Татарстан Республикасы Законында билгеләнгән чикләүләрнең һәм тыюларның Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутатлары тарафыннан үтәлешен.

Комиссия эшчәнлеге “Россия Федерациясе субъектлары дәүләт хакимиятенең закон чыгару (вәкиллекле) һәм башкарма органнарын оештыруның гомуми принциплары турында” Федераль закон, “Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты статусы турында” Татарстан Республикасы Законы һәм әлеге Нигезләмә нигезендә гамәлгә ашырыла.

Комиссия составы

Комиссия җитәкчелеге

Камалтынов
Юрий Зимелевич

Керемнәре, мөлкәте һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләре турында Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутатлары тарафыннан тапшырыла торган белешмәләрнең дөреслеген тикшереп тору буенча Татарстан Республикасы Дәүләт Советы комиссиясе рәисе

Чубаров
Александр Анатольевич

Керемнәре, мөлкәте һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләре турында Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутатлары тарафыннан тапшырыла торган белешмәләрнең дөреслеген тикшереп тору буенча Татарстан Республикасы Дәүләт Советы комиссиясе рәисе урынбасары

Кадермәтова
Ләлә Ринат кызы

Керемнәре, мөлкәте һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләре турында Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутатлары тарафыннан тапшырыла торган белешмәләрнең дөреслеген тикшереп тору буенча Татарстан Республикасы Дәүләт Советы комиссиясе секретаре

Все материалы сайта доступны по лицензии:
Creative Commons Attribution 4.0 International